Komisie obce

Komisia kultúry, športu a vzdelávania


Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku